Derba Basketball | voor ambitie en plezier !

SCHEIDSRECHTERZAKEN

Scheidsrechters:Binnen Derba hebben we een goede groep scheidsrechters. Basketbal kan niet gespeeld worden zonder scheidsrechters. Zij hebben een belangrijke taak in hoe een wedstrijd verloopt. Binnen Derba willen wij graag dat onze scheidsrechters zich zeker,veilig en goed opgeleid voelen. Aan de andere kant willen we naar buiten uitdragen/uitstralen dat we goede opgeleide scheidsrechters leveren, waarbij sportiviteit en respect voorop staan. Om dit te onderbouwen biedt Derba verschillende richtlijnen en ondersteuning aan.
Derba
Basketball

VERSCHILLENDE RICHTLIJNEN EN ONDERSTEUNING
☛Het volgen en behalen van basketbal scheidsrechter -2 (BS-2 ) diploma is noodzakelijk om binnen onze verenging te kunnen functioneren. Daarom worden leden vanaf hun 14e verplicht hier aan deel te nemen. Deze cursus wordt door Derba bekostigd en verzorgd. Daarnaast stimuleren wij het als mensen vervolg cursussen willen doen.

☛ We stimuleren dat elk team zichzelf kan voorzien van scheidsrechters en hebben daarom een stimulerend beleid naar de ouders toe. Dit doen wij vanaf de U-10,omdat je dan meegroeit in de moeilijkheidsgraad bij het fluiten..

☛ Derba is vanuit de Bond verplicht om zelf een Bondscheidsrechter te leveren wanneer er landelijk gespeeld wordt. Voor de overige teams verzorgen we voor de thuiswedstrijden zelf de scheidsrechters. Dit zijn dus de mensen die een BS 2 cursus hebben gevolgd.

☛ Wedstrijdschema word gemaakt door scheidsrechterszaken. Voor de scheidsrechters die geen jeugdlid hebben bij Derba wordt er wekelijks een mail verstuurd door de wedstrijdsecretariaat over de indeling van de komende weken.Deze ontvangt iedereen.

☛ Jaarlijks houden we een avond voor de scheidsrechters waar nieuwe regels uitgelegd en vragen gesteld kunnen worden (ongeveer begin oktober).

☛ Ervaren scheidsrechters worden zoveel mogelijk met onervaren scheidsrechters samen opgesteld om te fluiten.

☛ Bij verhindering ben jezelf verantwoordelijk om vervanging te zoeken. Er is een scheidsrechter whatsappgroep waarin je gevraagd kan worden om te ruilen of in te vallen. Graag op letten dat de combinatie scheidsrechters goed zijn.

☛ Op de site van de NBB kun je het scheidsrechterboekje vinden.

Tafelen/Jury
Een belangrijk onderdeel van het scheidsrechter gebeuren is het tafelen/jury. Juist doordat je eigen team op het veld staat is het belangrijk om het tafelen/jury zorgvuldig uit te voeren en het wedstrijdformulier goed in te vullen. Je moet de aanwijzingen van de scheidsrechters volgen en aan beide coaches dezelfde informatie geven. De bond controleert elk wedstrijdsheet en bij het onjuist invullen van de sheet krijgt “Derba” een boete en in het ergste geval kan een gewonnen wedstrijd verloren worden verklaard. Het is dus heel belangrijk dat alles goed wordt ingevuld door de goed opgeleide mensen van ‘’Derba’’.

Dit ziet er als volgt uit:

☛ Elk Derba lid wordt verwacht dat zij vanaf hun 14e tafelen/ jureren, zo ook wordt dit van elke ouder verwacht.

☛ In het begin van het seizoen wordt iedereen uitgenodigd om een informatieavond te volgen, over het tafelen/jury.

☛ De teamouder maakt in begin van het seizoen de indeling van het tafelen/jureren en houdt rekening met de geoefende en minder geoefende tafel bezetting.

☛ Informatiemap over tafelen is te vinden bij de tafel/jurymaterialen.

HOEZO INGEWIKKELD?
Ongetwijfeld zal iemand, die voor het eerst een basketballwedstrijd ziet, weinig begrijpen van de spelregels. Die zijn nogal ingewikkeld, hoewel ze eigenlijk zijn terug te voeren op een paar simpele basiszaken. Hieronder geven we summier een antwoord op vragen als:
✦ waarom wordt er gefloten?
✦ waarom komen er weer nieuwe mensen in het veld?
✦ waarom wordt het spel zo nu en dan onderbroken?

HET SPEELVELD
Het basketballveld is verdeeld in twee speelhelften, met aan iedere achterzijde de basket. De bovenzijde van de ring bevindt zich op 3.05 meter hoogte. Onder de basket is door middel van een aantal lijnen een vak van 6.00 bij 5.80 meter zichtbaar gemaakt, met aan de kop een cirkel. Dit gebied, dat door de vorm van een emmer ook wel “de bucket” wordt genoemd is het vrije-worp of drie-secondengebied. Op 6.25 meter afstand van de basket is de volgende lijn getrokken. Dit is de driepuntlijn. Ten slotte is er bij de middencirkel nog een derde cirkel zichtbaar.

DOEL
Het doel van het spel is zoveel mogelijk punten te scoren en te verhinderen dat de tegenpartij ze maakt. Elke keer dat de bal door de basket gaat scoort de doelende partij in principe twee punten. Gebeurt dit bij een vrije worp dan is het slechts één punt. Maar gebeurt dit vanachter de zogenaamde driepuntlijn dan telt de score zelfs voor drie punten.

TEAM EN COACH
Een team heeft vijf spelers in het veld en maximaal nog eens zeven op de bank. Daar zit verder de coach, soms vergezeld van een assistent, eventueel een scout (voor het noteren van individuele gegevens van de spelers), en/of een verzorger en/of een teambegeleider. De coach is verantwoordelijk voor het gedrag van iedereen die zich op de bank bevindt. Bij misdragingen van personen op de bank zal de coach worden bestraft.

OFFICIALS
De wedstrijd wordt geleid door twee scheidsrechters, die voor de administratieve zaken worden bijgestaan door de jurytafel. Daar doen twee of drie mensen het werk:
✦ Eén voor het bijhouden van het wedstrijdformulier (de scorer of schrijver)
✦ Één voor het bedienen van het scorebord en de wedstrijdklok (de timer of klokker)
✦ En is het een wedstrijd in de rayonklasse of hoger komt daar een 24-secondenoperator bij. Deze is verantwoordelijk voor het naleven van de regel dat een aanvalspoging maximaal 24 seconden mag duren.

DUUR
Een wedstrijd duurt 4 x 10 minuten zuivere speeltijd. De klok stopt bij elk fluitsignaal voor de wedstrijden waar ook een 24-seconden regel geldt. Bij de andere wedstrijden stopt de klok niet bij een gewone uitbal. In alle wedstrijden stopt de klok gedurende de laatste 2 minuten van de wedstrijd bij elk fluitignaal en zelfs na een score. Tussen het 1e/2e en 3e/4e kwart zitten 2 minuten pauze. Tussen het 2e en 3e kwart 10 minuten. Een gelijk spel kan niet, behalve bij de U10/U12, de wedstrijd wordt telkens met vijf minuten verlengd totdat er een winnaar is.

TIME-OUT
De coach of de aanvoerder is gerechtigd een time-out van één minuut aan te vragen om de tactiek of de spelwijze te bespreken. Totaal mogen 5 time-outs per team worden aangevraagd, 2 in de 1e helft en 3 in de 2e.

WISSELEN
Een team mag onbeperkt wisselen, mits er maar steeds vijf mensen in het veld staan. Het wisselen gebeurt met de max. 12 teamleden die op het scoresheet staan. In praktisch alle gevallen dat de scheidsrechter heeft gefloten is wisselen toegestaan. Indien er door blessures, persoonlijke fouten enzovoorts spelers het speelveld moeten verlaten en er op de bank geen wisselspelers (meer) aanwezig zijn, mag de wedstrijd ook met minder spelers worden uitgespeeld. Indien er minder dan 2 spelers overblijven, is de wedstrijd voorbij. Het team dat onvoldoende spelers heeft overgehouden is hierbij automatisch de verliezer.

SPRONGBAL (BEGIN JUMP)
Aan het begin van de wedstrijd staat van elke partij één speler in de middencirkel en de rest eromheen. Die twee betwisten elkaar de jump of sprongbal, waarbij ze de bal alleen maar mogen wegtikken. Hierna zijn er geen sprongballen meer maar wordt bij elke sprongbalsituatie door middel van een pijl op de jurytafel aangegeven wie de bal in mag nemen (om en om).

PERSOONLIJKE FOUT
Als een speler een tegenstander -al dan niet opzettelijk – aanraakt wordt dat bestraft met een persoonlijke fout. De scheidsrechter geeft het nummer van de speler door aan de jurytafel en daar registreert men dit op het scoresheet. Gedurende een wedstrijd wordt een speler na de 5e persoonlijke fout voor het vervolg van de wedstrijd van deelname uitgesloten. Als een persoonlijke fout wordt gemaakt op een speler die een doelpoging onderneemt, mag de speler vrije worpen nemen. Was dat niet het geval dan wordt de bal aan de zijkant van het veld ingenomen.

Ondanks het formele verbod om elkaar aan te raken, zal de toeschouwer al snel zien dat de soep niet zo heet gegeten wordt als hij wordt opgediend. Voor een niet-contact sport komen de spelers wel erg vaak met elkaar in aanraking. Dit is een gevolg van de ontwikkelingen die de sport in de loop der jaren heeft doorgemaakt. Met allerlei interpretaties en beschreven uitzonderingen is contact inmiddels in een aantal gevallen bij het spel gaan behoren. In beginsel geldt de regel dat er geen contact mag zijn nog wel als één van de meest belangrijke regels van de basketballsport.

Indien een ploeg in één periode 4 fouten heeft gekregen (een optelling van alle persoonlijke fouten die de spelers van het team hebben gemaakt, er wordt dan ook van teamfouten gesproken) mag bij elke volgende persoonlijke fout de tegenstander 2 vrije worpen nemen, ongeacht of er sprake is van een doelpoging of niet. Deze regel is niet van toepassing als de ploeg van de speler die de fout begaat zelf balbezit heeft.

SPEELSNELHEID
Om het spel de nodige snelheid te geven is bepaald dat iedere partij 8 seconden heeft om de bal op de helft van de tegenstander te brengen. Het is niet toegestaan de bal op eigen helft terug te spelen.

DRIE SECONDEN
Basketball is geen sport die speciaal gemaakt is voor vijf lange mensen, maar lang zijn biedt wel voordelen voor het beoefenen van basketbal. Er is evenwel een regel gemaakt om een team met veel lange mensen niet al te veel te bevoordelen. Dat is de drie seconden regel en die bepaalt dat een aanvaller niet langer dan drie seconden in het ‘vijandelijke’ vrije worpgebied (de bucket) mag zijn. De drie seconden gaan tellen vanaf het moment dat de bal op de aanvalshelft is.

(SECOND) DRIBBLE
Meer dan twee passen lopen met de bal is verboden, maar via de dribbel (ononderbroken stuiteren) kan men zich toch met de bal voortbewegen. Dat dribbelen kan onbeperkt geschieden, totdat de speler zelf de bal stil houdt (met beide handen vastpakt). Gaat de speler daarna toch verder, dan is er sprake van ‘second dribble’ en krijgt de tegenstander balbezit.

VOETBAL
Eigenlijk is het een beetje vanzelfsprekend dat het verboden is de bal opzettelijk met de voet te spelen. Een dergelijke overtreding wordt eveneens bestraft met een vrije bal aan de zijlijn.

ZIJKANT VRIJ
Samenvattend kunnen we stellen, dat de scheidsrechters een vrije bal aan de zijkant geven voor de volgende overtredingen:
✦ Lopen
✦ Second dribble
✦ Voetbal
✦ Drie seconden
✦ Niet binnen 8 seconden over de helft
✦ Geen doelpoging binnen 24 seconden (alleen voor rayon teams en hoger)
✦ Een persoonlijke fout zonder doelpoging.