Derba Basketball | voor ambitie en plezier !

PRIVACY

DERBA HECHT VEEL WAARDE AAN DE BESCHERMING VAN JE PERSOONSGEGEVENS. IN DIT PRIVACY POLICY WILLEN WIJ JE DUIDELIJK EN TRANSPARANT INFORMEREN OVER HOE WIJ OMGAAN MET PERSOONSGEGEVENS. IN DIT PRIVACY POLICY GEVEN WIJ JOU ANTWOORD OP DE BELANGRIJKSTE VRAGEN OVER DE VERWERKING VAN JE PERSOONSGEGEVENS.


Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over jou zeggen, zoals je naam, adres, leeftijd, geslacht. Ook als (een combinatie van) gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of je e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Derba persoonsgegevens? 
Derba verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:
1. (Jeugd)leden, ouders van jeugdleden en andere vrijwilligers van Derba; mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij Derba of ooit een lidmaatschap hebben gehad;
2. Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad, zoals de Nederlandse Basketball Bond (NBB), Sportlink en andere basketball verenigingen.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Waarvoor verwerkt Derba persoonsgegevens? 
Als je lid wilt worden van Derba of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid en zorg dragen voor je verzekering.
Als je eenmaal lid of vrijwilliger bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Alle gegevens die je bij je aanmelding of op andere momenten bekend hebt gemaakt worden gebruikt om contact met je te onderhouden en je te informeren over jouw lidmaatschap. 
Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor het verstrekken van informatie en aanbiedingen. Bijvoorbeeld om je te informeren over wedstrijden, scheidsrechter- of trainer opleidingen, basketball cursussen of clinics, basketball toernooien of deelname aan clubacties of loterijen, waarmee je Derba kunt steunen. Alleen wanneer je gebruik maakt van een aanbieding voor een opleiding, clubactie of loterij kan het zijn dat wij gegevens doorgeven. Wil je daarvoor niet benaderd worden? Dan kun je ons dit laten weten. 
Tot slot verwerken wij jouw gegevens voor het verzorgen van de financiële administratie (incasseren of ontvangen van de contributie voor het lidmaatschap).

Welke persoonsgegevens verwerkt Derba?
– Voornamen, tussenvoegsels en achternaam
– Adres, postcode, woonplaats
– Geslacht
– Geboortedatum
– IBAN-rekeningnummer
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Pasfoto
– Handtekening
– Kledingmaat (tenue)
– Indien van toepassing: behaalde scheidsrechters- of trainersdiploma’s.

Wat doen jullie met foto’s en/of video’s? 
Wij kunnen (team)foto’s en (team)video’s van jou gebruiken op onze website www.derba.nl, onze Facebook pagina of op Instagram (@derbabasketball) om een impressie te geven van wedstrijden of evenementen. Wij vragen jou daarvoor altijd om toestemming. Wil je dit niet of niet meer? Dan kun je ons dit laten weten.

Verwerkt Derba ook bijzondere persoonsgegevens? 
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.
Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons expliciet vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is. Wij verwerken geen gegevens die wij niet mogen ontvangen, zoals een BSN-nummer.

Hoe gaat Derba met mijn persoonsgegevens om? 
Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Derba houdt zich in alle gevallen aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Verstrekt Derba persoonsgegevens aan derden?
De gegevens die je aan Derba geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, in het bijzonder aan de sportbond (de NBB) en aan Sportlink. Sportlink is de verwerker van de gegevens in opdracht van de NBB, waar Derba bij aangesloten is. 
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. De door jou verstrekte gegevens zullen wij niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU. 

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard? 
Gegevens met betrekking tot je lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard, bijvoorbeeld om oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Derba bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Zijn mijn gegevens bij Derba beschermd? 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
alle personen die namens Derba van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
We pseudonimiseren en zorgen voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Wat zijn mijn rechten met betrekking tot mijn gegevens? 
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou hebben ontvangen. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Als wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Gebruik van de website van Derba
Wij gebruiken cookies om je meer service te geven bij het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijker wordt in het gebruik. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt meegestuurd en in de browser van jouw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Voor het plaatsen van cookies moet je eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig, indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de help-functie van je browser.

Links naar andere websites
De website van Derba kan links naar andere websites bevatten. Dit Privacy Policy is alleen van toepassing op de website van Derba. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Derba raadt je aan voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van dit Privacy Policy 
Derba past haar Privacy Policy van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van de Privacy Policy worden opgenomen. Derba raadt je aan de Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Derba er alles aan doen je per e-mail en via de website te informeren.

Heb je een vraag of een klacht? 
Als je na het lezen van dit Privacy Policy vragen of klachten hebt, stuur dan een e-mail naar privacy@derba.nl. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Derba, mei 2018