Derba Basketball | voor ambitie en plezier !

LID WORDEN

Leuk dat je besluit om bij Derba te gaan basketballen.
Om te zorgen dat alles geregeld kan worden zijn er wat zaken nodig.
Download het Inschrijfformulier.

Dit bestaat uit een 
* aanmeldingsformulier nieuwe leden
* een doorlopende (SEPA) machtiging
* de lidmaatschapsvoorwaarden

Je kunt het aanmeldingsformulier en de doorlopende machtiging, beide ondertekend en samen met een recente pasfoto* (bij voorkeur digitaal) verzenden naar : ledenadministratie@derba.nl
of inleveren bij de ledenadministratie

Wil je lid worden en kom je van een andere basketbalvereniging? Dan heb je ook een Schuldvrijverklaring nodig.
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met 
 ledenadministratie@derba.nl

LID WORDEN

Je bent jaarlijks contributie, bondsgeld en een tenuebijdrage verschuldigd vanaf de ingangsdatum van het lidmaatschap tot de opzegging van het lidmaatschap.
De contributie en de tenuebijdrage wordt jaarlijks (opnieuw) vastgesteld tijdens de ledenvergadering van Derba. Het bondsgeld wordt vastgesteld door de NBB en de hoogte daarvan is afhankelijk van jouw leeftijd.
De verschuldigde bedragen worden door Derba in drie termijnen geïncasseerd en van jouw rekening afgeschreven: in oktober (1e termijn), in januari (2e termijn) en in april (3e termijn).

Geef je geen doorlopende machtiging aan Derba? Of trek je deze in? Dan ben je verplicht de verschuldigde bedragen vóór 1 oktober van het lopende seizoen ineens te voldoen op de rekening van Derba.

CONTRIBUTIE

Senioren : €290,00
Recreanten : €176,50
Jeugd : €275,00
Jeugd <12 : €250,00

* 2 leden uit 1 gezin krijgen € 15,00 korting bij het tweede en volgende kind

* 3x trainen: + €80,00

COLLECTIEVE ONGEVALLEN VERZEKERING

De NBB heeft een collectieve verzekering afgesloten voor haar verenigingen. Met deze verzekering is een geldbedrag verzekerd dat bij overlijden of blijvende invaliditeit, beide ten gevolge van een ongeval, aan de leden zelf of aan de nabestaanden wordt uitgekeerd. Er volgt een uitkering als er sprake is van een gedekt evenement.

De verzekering is van kracht tijdens alle trainingen, wedstrijden, vergaderingen, bijeenkomsten et cetera mits georganiseerd door of ten behoeve van de vereniging, alsook tijdens het rechtstreeks van huis gaan naar eerder genoemde activiteiten en vice versa, mits de heen- en terugreis geschiedt binnen een tijdsduur waarbinnen de afstand redelijkerwijs kan worden afgelegd.

De verzekering is collectief afgesloten voor alle leden van de Nederlandse Basketball Bond. Ook nieuwe leden zijn automatisch verzekerd.

VERGOEDING SPORTACTIVITEITEN VOOR KINDEREN

Indien u als ouder/verzorger een laag inkomen heeft, is het wellicht te begrotelijk om uw kind(eren) mee te laten doen aan sportactiviteiten. Onder bepaalde voorwaarden is het echter mogelijk dat de gemeente hulp biedt. Wij adviseren u contact op te nemen met de gemeente.