Derba Basketball | voor ambitie en plezier !

LID WORDEN

Leuk dat je besluit om bij Derba te gaan basketballen.
Om te zorgen dat alles geregeld kan worden zijn er wat zaken nodig.
Download het Inschrijfformulier.

Dit bestaat uit een 
* aanmeldingsformulier nieuwe leden
* een doorlopende (SEPA) machtiging
* de lidmaatschapsvoorwaarden

Je kunt het aanmeldingsformulier en de doorlopende machtiging, beide ondertekend verzenden naar : ledenadministratie@derba.nl
of inleveren bij de ledenadministratie

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met 
 ledenadministratie@derba.nl

Je bent jaarlijks contributie, bondsgeld en een tenuebijdrage verschuldigd vanaf de ingangsdatum van het lidmaatschap tot de opzegging van het lidmaatschap.
De contributie en de tenuebijdrage wordt jaarlijks (opnieuw) vastgesteld tijdens de ledenvergadering van Derba. Het bondsgeld wordt vastgesteld door de NBB en de hoogte daarvan is afhankelijk van jouw leeftijd.
De verschuldigde bedragen worden door Derba in drie termijnen geïncasseerd en van jouw rekening afgeschreven: in oktober (1e termijn), in januari (2e termijn) en in april (3e termijn).

Geef je geen doorlopende machtiging aan Derba? Of trek je deze in? Dan ben je verplicht de verschuldigde bedragen vóór 1 oktober van het lopende seizoen ineens te voldoen op de rekening van Derba.

CONTRIBUTIE

  • Senioren € 302,50 (2 x trainen)
  • Recreanten € 175,00 (1 x trainen)
  • Jeugd <20 € 540,00 (3 x trainen, landelijke competitie)
  • Jeugd <18 € 395,00 (3 x trainen)
  • Jeugd <16 € 395,00 (3 x trainen)
  • Jeugd <14 € 302,50 (2 x trainen)
  • Jeugd <12 € 275,00 (2 x trainen)

* 2 leden uit 1 gezin krijgen € 15,00 korting bij het tweede en volgende kind

COLLECTIEVE ONGEVALLEN VERZEKERING

De NBB heeft een collectieve verzekering afgesloten voor haar verenigingen. Met deze verzekering is een geldbedrag verzekerd dat bij overlijden of blijvende invaliditeit, beide ten gevolge van een ongeval, aan de leden zelf of aan de nabestaanden wordt uitgekeerd. Er volgt een uitkering als er sprake is van een gedekt evenement.

De verzekering is van kracht tijdens alle trainingen, wedstrijden, vergaderingen, bijeenkomsten et cetera mits georganiseerd door of ten behoeve van de vereniging, alsook tijdens het rechtstreeks van huis gaan naar eerder genoemde activiteiten en vice versa, mits de heen- en terugreis geschiedt binnen een tijdsduur waarbinnen de afstand redelijkerwijs kan worden afgelegd.

De verzekering is collectief afgesloten voor alle leden van de Nederlandse Basketball Bond. Ook nieuwe leden zijn automatisch verzekerd.

VERGOEDING SPORTACTIVITEITEN VOOR KINDEREN

Indien u als ouder/verzorger een laag inkomen heeft, is het wellicht te begrotelijk om uw kind(eren) mee te laten doen aan sportactiviteiten. Onder bepaalde voorwaarden is het echter mogelijk dat de gemeente hulp biedt. Wij adviseren u contact op te nemen met de gemeente.

OPZEGGEN ?

Het lidmaatschap eindigt op 1 juli van enig jaar. Het lidmaatschap wordt steeds stilzwijgend met een periode van 12 maanden verlengd, tenzij jij tijdig aan Derba laat weten dat je het lidmaatschap wilt stoppen. Als je jouw lidmaatschap wilt opzeggen, moet je aan de ledenadministratie van Derba een brief sturen. Vermeld in jouw brief je naam, het team waarin je speelt, de datum dat je de brief stuurt en dat je het lidmaatschap wilt beëindigen. Je moet de brief ook ondertekenen. En als je nog geen 18 jaar bent dan moet ook jouw ouder of verzorger deze brief ondertekenen.

Als je het lidmaatschap wilt opzeggen, doe dat dan vóór 1 mei. Dan kost je dat niets. Jouw lidmaatschap eindigt dan op 1 juli van dat jaar.

Zeg je op na 1 mei maar voor 1 juli?
Dan betaal je € 25.

Zeg je op na 1 mei maar voor 1 augustus?
Dan betaal je alleen het bondsgeld + € 25.

Zeg je op na 1 augustus, maar voor de start van het nieuwe seizoen?
Dan betaal je alleen het bondsgeld + € 50.

Het seizoen start in de eerste week waarin de training (opnieuw) begint.
Zeg je op na de start van het seizoen of tijdens het seizoen dan betaal je het bondsgeld en de volledige contributie voor het komende seizoen. Je ontvangt dus geen restitutie.
Ben je langdurig (langer dan een aaneengesloten periode van anderhalve maand) geblesseerd (geraakt)? En wil je daarom na 1 juli jouw lidmaatschap stopzetten?
Dan krijg je aan het einde van het seizoen een pro rata deel terug van het bedrag dat je aan contributie hebt betaald.

Ben je al geblesseerd aan het begin van het seizoen? Dan spreken wij in overleg iets af, maar je betaalt dan tenminste een bedrag gelijk aan het bondsgeld + € 25.

Derba kan jouw lidmaatschap ook stoppen. Derba laat je dan weten wat de reden van opzegging is.

Heb je vragen? Neem contact op met ledenadministratie@derba.nl.